Privacy statement

Over ons

PcLeiderdorp is onderdeel van v.o.f. Ziaja & Dorst en verleent sinds 1984 ICT-diensten en multimediale producties vanuit onze vestiging in Leiderdorp en bij klanten op locatie

Bij PcLeiderdorp streven we ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In dit privacy statement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten. Het privacy statement is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij PcLeiderdorp.

Privacy gegarandeerd

Uw privacy is bij PcLeiderdorp gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. Onze werkwijze is extern geaudit en gecertificeerd volgens de ISO 27001: norm voor informatiebeveiliging.

v.o.f PcLeiderdorp is de beheerder van uw gegevens. Indien gewenst, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): privacy@ziaja-dorst.nl.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer uw gebruik maakt van onze
 • Wanneer uw persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, PcLeiderdorp- marketingpartners, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor uw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van directe verkoop, direct marketing en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf.

We kunnen uw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • uw de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze
 • uw informatie sturen over de producten en diensten die uw bij ons
 • de uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat uw bij PcLeiderdorp hebt
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (support, e- mails, chats of telefonisch contact).
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met PcLeiderdorp of met een partner van PcLeiderdorp zijn gesloten.
 • u te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (systeemberichten).
 • contact met u opnemen om uw mening te peilen over onze producten en diensten.

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel PcLeiderdorp als de afzonderlijke persoon is vastgesteld.

Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen u altijd wijzen op uw privacyrechten en u informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van uw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres,. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen.

Als uw solliciteert bij PcLeiderdorp, verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden., maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens

U beschikt over de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

 • u hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die PcLeiderdorp van u
 • u hebt het recht te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer PcLeiderdorp deze gegevens niet meer hoeft te
 • u hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van PcLeiderdorp, zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten en meldingen over activiteiten binnen uw account, kunt ontvangen.
 • u hebt het recht PcLeiderdorp te vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of
 • u hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van uw persoonlijke
 • u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct

U kunt uw vragen over uw privacyrechten zenden naar privacy@ziaja-dorst.nl.

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken cookies en webbakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over uw navigatie op de websites van PcLeiderdorp. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, uw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van PcLeiderdorp, zoals de bekeken pagina’s en de koppelingen waarop is geklikt.

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren.

Met wie delen we uw gegevens?

We delen, geen informatie met geen enkele derde zonder uw toestemming.

Externe productaanbieders met wie we samenwerken:

We werken nauw samen met productleveranciers van derde partijen om uw een serie producten en services te kunnen bieden die voldoen aan uw aanvullende ICT-behoeften.

Wanneer u informeert naar deze producten of deze koopt, zal de relevante productleverancier van deze derde partij uw gegevens gebruiken om u te voorzien van informatie en om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventueel door jou afgesloten contracten met deze partij. In een aantal gevallen zullen productleveranciers van derde partijen optreden als gegevensverwerkers van uw informatie. Daarom adviseren wij dat u het privacybeleid van deze partijen leest en een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) met hen tekent. Deze productleveranciers van derde partijen zullen uw informatie met ons delen en wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van onderaannemers (verwerkers en subverwerkers)

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacy statement  en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.

Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EER- gebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het

EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden.

Wijziging van dit privacy statement

PcLeiderdorp behoudt zich het recht voor dit privacy statement  op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u dit privacy statement  regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement  met zich meebrengen, brengen we u per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als uw ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun uw in eerste instantie contact met ons opnemen via e-mail: privacy@ziaja-dorst.nl.

Als u ontevreden blijft, heb uw het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. U kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Download statement: privacyverklaring

Leiderdorp, mei 2018